సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Monday, May 28, 2012

హనుమంతుడు భవిష్యద్బ్రహ్మ ఏలా అయినాడు?

హనుమంతుడు భవిష్యద్బ్రహ్మ ఏలా అయినాడు?Bhavishyath BrhammaNo comments:

Post a Comment