సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Friday, May 11, 2012

సుర్యభగవానుడు హనుమంతునికి పెట్టిన పరీక్ష ఏమిటి?

Jaya Hanuman -7

జయ చిరంజీవ - 7

సుర్యభగవానుడు హనుమంతునికి పెట్టిన పరీక్ష ఏమిటి?


---------------------------------------


--------------------------------------
http://www.jayahanumanji.com/

No comments:

Post a Comment