సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Wednesday, May 9, 2012

హనుమత్ జయంతి - Hanumath Jayamthi 15th May

హనుమత్ జయంతి - Hanumath Jayamthi

No comments:

Post a Comment