సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Tuesday, May 15, 2012

శ్రీ రామదూతం శిరసా నమామి

శ్రీ రామదూతం శిరసా నమామి

 ---------------------------------------

 ---------------------------------------

1 comment:

  1. శ్రీ రామదూతం శిరసా నమామి

    ReplyDelete