సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Monday, May 14, 2012

సువర్చలాపతి అయిన హనుమంతుడు బ్రహ్మచారి ఏలా అవుతాడు?

Jaya Hanuman -10

జయ చిరంజీవ - 10


 

------------------------------------

 

-------------------------------------

No comments:

Post a Comment