సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Monday, May 14, 2012

Hanuman Chalisa

Sri Hanuman Chalisa in Telugu--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

http://www.jayahanumanji.com/

No comments:

Post a Comment