సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Sunday, May 13, 2012

బ్రహ్మ చర్యా నిష్ఠా గరిష్టుడు - సువర్ఛలాపతి

Jaya Hanuman -9

జయ చిరంజీవ - 9


------------------------------------------------

 

-----------------------------------------------

No comments:

Post a Comment