సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Friday, January 29, 2016

శ్రీరామ ప్రోక్త ముఖ్య సహస్రనామ స్తోత్రము 1

శ్రీరామ ప్రోక్త ముఖ్య సహస్రనామ స్తోత్రముహనుమాన్ శ్రీప్రదో వాయుపుత్రో రుద్రో ్‌నఘో ్‌జరః 
అమృత్యు ర్వీరవీరశ్చ - గ్రామవాసో జనాశ్రయః  -01


ధనదో నిర్గుణ శ్శూరో - వీరో నిధిపతి ర్మునిః
పింగాక్షో వరదో వాగ్మీ  - సీతాశోకవినాశకః- 02

శివ శ్శర్వః పరో ్‌వ్యక్తో - వ్యక్తా ్‌వ్యక్తో ధరాధరః 
పింగకేశః పింగరోమా - శ్రుతిగమ్య స్సనాతనః  -03

అనాధి ర్భగవాన్ దేవో - విశ్వహేతు ర్జనాశ్రయః 
ఆరోగ్యకర్తా విశ్వేశో - విశ్వనాథో హరీశ్వరః  -04

భర్గో రామో రామభక్తః - కల్యాణః ప్రకృతిస్థిరః 
విశ్వంభరో విశ్వమూర్తి - ర్విశ్వాకార శ్చ విశ్వపః  -05

విశ్వాత్మా విశ్వసేవ్యో్‌థ - విశ్వో విశ్వహరో రవిః
విశ్వచేష్టో విశ్వగమ్యో - విశ్వధ్యేయః కలాధరః  -06

ప్లవంగమః కపిశ్రేష్ఠో - జ్యేష్ఠో విద్యావనేచరః
బాలో వృద్ధో యువా తత్త్వం - తత్త్వగమ్య స్సుఖో హ్యజః  - 07

అంజనాసూను రవ్యగ్రో - గ్రామశాంతో ధరాధరః
భూర్భువ స్స్వర్ మహర్లోకో - జనోలోక స్తపో ్‌వ్యయః - 08


సత్య మోంకారగమ్య శ్చ - ప్రణవో వ్యాపకో ్‌మలః
శివో ధర్మప్రతిష్ఠాతా - రామేష్టః ఫల్గుణప్రియః   -09

గోష్పదీకృత వారాశిః - పూర్ణకామో ధరావతిః
రక్షోఘ్నః పుండరీకాక్ష - శ్శరణాగతవత్సలః -10

జానకీప్రాణదాతా చ - రక్షఃప్రాణాపహారకః
పూర్ణసత్త్వః పీతావాసా  - దివాకరసమప్రభః  -11

ద్రోణహర్తా  శక్తినేతా - శక్తి రాక్షసమారకః
రక్షోఘ్నో రామదూత శ్చ - శాకినీజీవహారకః  -12

భుభుక్కారహతారాతిగర్వః - పర్వతభేదనః
హేతుమాన్ ప్రాంశుబీజం చ - విశ్వభర్తా జగద్గురుః -13

జగత్త్రాతా జగన్నాథో - జగదీశో జనేశ్వరః
జగత్పితా హరి శ్శ్రీశో - గరుడస్మయభంజనః  -14

పార్ధధ్వజో వాయుపుత్త్రో - ్‌మితపుచ్ఛో ్‌మితప్రభః
బ్రహ్మపుచ్చః పరబ్రహ్మ - పుచ్ఛో రామేష్ట ఏవ చ -15

సుగ్రీవాదియుతో జ్ఞానీ - వానరో వానరేశ్వరః
కల్పస్థాయీ చిరంజీవీ - ప్రసన్న శ్చ సదాశివః  - 16

 సన్నతి స్సద్గతి ర్భుక్తిముక్తిదః కీర్తిదాయకః
కీర్తిః కీర్తిప్రద శ్చైవ - సముద్ర శ్శ్రీప్రద శ్శివః  -17

ఉధదిక్రమణో దేవ - స్సంసారభయనాశనః
వార్ధిబంధనకృ ద్విశ్వజేతా విశ్వప్రతిష్టితః  -18

లంకారిః కాలపురుషో - లంకేశగృహభంజనః
భూతావాసో వాసుదేవో - వసుస్త్రిభువనేశ్వరః  -19

శ్రీరామదూత కృష్ణ శ్చ - లంకాప్రాసాదభంజనః
కృష్ణః కృష్ణస్తుత శ్శాంత - శ్శాంతిదో విశ్వపావనః  -20

From Sri Parasara Samhitha.
www.jayahanumanji.comNo comments:

Post a Comment