సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Saturday, January 9, 2016

శ్రీ హనుమద్గుణ సహస్రనామ స్తోత్రము - 7

శ్రీ హనుమద్గుణ సహస్రనామ స్తోత్రము - 7
సృష్టిస్థిత్యంతకృ చ్చ్రేష్ఠో - వైకుంఠ స్సుజనాశ్రయ 
అనుత్తమః పునర్జాతః -  రుద్రా ద్యుత్కృష్ట చేతసః - 67

త్రైలోక్యపావన శ్శుద్ధపాదో విశ్వధురంధరః
మహాబ్రహ్మహితా యజ్ఞ - పుమాన్ స్తోత్రార్థ సాధకః  - 68

సర్వమోహ స్సదాపృష్ఠ - స్సర్వదేవప్రియో విభుః
యజ్ఞత్రాతా జగత్సేతుః - పుణ్యో దుస్స్వప్ననాశనః   - 69

సర్వదుష్టాంతకృత్సాధ్యో - యజ్ఞేశో యజ్ఞభావనః 
యజ్ఞభు గ్యజ్ఞఫలద - స్సర్వశ్రేయో ద్విజప్రియః  - 70

వనమాలీ సదాపూతః -  చతుర్మార్తి స్సదార్చితః
ముంజకేశ స్సర్వహేతుః - వేదసార స్సదాప్రియః   - 71

అనిర్దేశ్యవపు స్సర్వదేవమూర్తి శ్చతుర్భుజః 
అనంతకీర్తి నిస్సంగ - స్సర్వదేవశిరోమణిః    - 72

పరార్థకర్తా భగవాన్ - స్వార్థకృత్తపానిధిః 
వేదగుహ్యో సదోదీర్ణో - వృద్ధిక్షయ వివర్జితః - 73

ధర్మసేతు స్సదాశాంతో - విశ్వరేతా వృషాకపిః 
ఋషీ భక్తపరాధీనో - పురాణో కులదేవతా - 74

మాయావానరచారిత్రో - పుణ్యశ్రవణకీర్తనః
వుత్సవో ్‌నంతమాహాత్మ్యః - కృపాళు ర్ధర్మజీవనః - 75

సహస్రనామో విజయో - నిత్యతృప్త శ్శుభద్రకః 
అసద్బాహ్యో మహోదారో - పావనో గ్ర్యోగ్రవీక్షణః  - 76

విశ్వభోక్తా మహావీరః - కిర్తనాద్భుతభోగవాన్ 
త్రియుగ శ్శూలవిధ్వంసీ - సాధుసార స్సవిక్రమః  - 77

From Sri Parasara SamhithaNo comments:

Post a Comment