సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Friday, January 8, 2016

శ్రీ హనుమద్గుణ సహస్రనామ స్తోత్రము - 5

శ్రీ హనుమద్గుణ సహస్రనామ స్తోత్రము - 5

బ్రహ్మాత్మా బ్రహ్మకృ ద్బహ్మా - బ్రహ్మలోక ప్రకాంక్షిణః  - 45

శ్రీకంఠ శ్శంకర స్థాణుః -  పరంధామా పరాగతిః 
పీతాంబరధర శ్చక్రీ - వ్యోమకేశ స్సదాశివః  - 46


త్రిమూర్త్యాత్మా త్రిలోకేశః - త్రిగుణో త్రిదివేశ్వరః 
వాసుదేవః  పరంవ్యోమ - పరతత్వో పరోదయః - 47 

పరజ్ఞాన పరానందః - పరోవ్యక్తః పరాత్పరః 
పరమార్థః పరోద్యోగీ - పరశ్రేయః పరేశ్వరః  - 48

పరార్థ స్సర్వతో భద్రో - నిర్వికల్పో నిరామయః 
నిరాశ్రయో నిర్వికారో - నిర్లేప స్సర్వదుఃఖహా   -  49

బ్రాహ్మవిద్యాశ్రయో ్‌నాశో - నీహారానిరవధ్యహః
నిర్మయః చతురానందో - నిష్కళ స్సర్వభావనః - 50

అభయో ్‌తీంద్రియో ్‌చింత్యో నిరాహారో నిరంజనః 
అక్షయ స్సర్వసంశ్లిష్టో - సర్వదృక్ నిత్యచిన్మయః - 51

అచ్యుత స్సర్వగ స్సర్వ - ఫలదః పురుషోత్తమః 
సర్వావాస స్సర్వసాక్షీ - స్సర్వ స్సర్వాతిశాయికః  - 52

సర్వసార స్సర్వరూపో - సర్వాత్మా సర్వతోముఖః
సర్వశాస్త్రో మహాగుహ్యో - సర్వార్థ స్సర్వకారణః - 53

వేదాంతవేద్య స్సర్వాది - ర్నిత్యానందో మహాహవిః 
సర్వేశ్వరో మహావిష్ణు - ర్నిత్యయుక్త స్సనాతనః  - 54

షడ్వింశకో యోగపతిః  -  యోగగమ్య స్స్వయంప్రభుః 
మాయాగర్జీభవో  నప్య్రో - భవబంధైకమోచనః - 55

From Sri Parasara Samhita. 

No comments:

Post a Comment