సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Saturday, January 30, 2016

శ్రీరామ ప్రోక్త ముఖ్య సహస్రనామ స్తోత్రము 2

శ్రీరామ ప్రోక్త ముఖ్య సహస్రనామ స్తోత్రము 2


విశ్వభోక్తా చ మారీఘ్నో - బ్రహ్మచారీ జితేంద్రియః
ఊర్థ్వగోలాంగులీ మాలీ - లాంగూలహతరాక్షసః  -21 

సమీరతనుజో వీరో - వీరమారో జయప్రదః 
జగన్మంగళదః పుణ్యః - పుణ్యశ్రవణకీర్తనః  - 22

పుణ్యకీర్తిః  పుణ్యగతిః - ర్జగత్పావనపావనః 
దేవేశో జితరోధశ్చ - రామభక్తి విధాయకః  - 23

ధ్యాతా ధ్యేయో భగస్సాక్షీ - చేత శ్చైతన్యవిగ్రహః
జ్ఞానదః ప్రాణదః ప్రాణో - జగత్ప్రాణ స్సమీరణః  - 24

విభీషణప్రియ శ్శూరః - పిప్పలాశ్రయ సిద్ధిదః
సుహృ త్సిద్ధాశ్రయః కాలః - కాలభక్షకభర్జితః   - 25

లంకేశనిధన స్థ్సాయీ - లంకాదాహక ఈశ్వరః 
చంద్రసూర్యాగ్నినేత్ర శ్చ - కాలాగ్నిః ప్రళయాంతకః  -26

కపిలః కపీశః పుణ్యరాశి ర్ద్వాదశరాశిగః 
సర్వాశ్రయో ్‌ప్రమేయాత్మా - రేవత్యాదినివారకః  - 27

లక్ష్మణప్రాణదాతా చ - సీతాజీవనహేతుకః 
రామధ్యేయో హృషీకేశో - విష్ణుభక్తో జటీ బలీ   - 28

దేవారిదర్పహా హోతా - కర్తా హర్తా జగత్ప్రభుః
నగరగ్రామపాల శ్చ - శుద్ధో బుద్ధో నిరంతరః   - 29

నిరంజనో నిర్వికల్పో - గుణాతీతో భయంకరః 
హనుమాంశ్చ దురారాధ్యః - తపస్సాధ్యో ్‌మరేశ్వరః  -30

జానకీ ఘనశోకోత్థతాపహర్తా పరాత్పరః
వాజ్మయ స్సదసద్రూప - కారణం ప్రకృతేఃపరః  - 31

భాగ్యదో నిర్మలో నేతా - పుచ్ఛలంకావిదాహకః 
పుచ్ఛబద్ధో యాతుధానో - యాతుధానరిపుప్రియః - 32

ఛాయాపహారీ భూతేశో - లోకేశ స్సద్గతిప్రదః 
ప్లవంగమేశ్వరః క్రోధః - క్రోధః సంరక్తలోచనః - 33

క్రోధహర్తా తాపహర్తా - భక్తాభయవరప్రదః 
భక్తానుకంపీ విశ్వేశః - పురుహూతః పురందరః  - 34

అగ్నిర్విభావసు ర్భాస్వాన్  - యమో నిర్ ఋతిరేవచ 
వరుణో వాయుగతిమాన్ - వాయుః కౌబేర ఈశ్వరః - 35

రవిశ్చంద్రః కుజ స్సౌమ్యో - గురుః కావ్యః శనైశ్చరః 
రాహుః కేతు ర్మరుద్ధోతా - ధాతా హర్తా సమీరకః  - 36

మశకీకృతదేవారిః - దైత్యారి ర్మధుసూదనః
కామః కపిః కామపాలః - కపిలో విశ్వజీవనః - 37

భాగరథీపదాంభోజ స్సేతుబంధ విశారదః
స్వాహా స్వధా హవిః కవ్యం - హవ్యకవ్యప్రకాశకః - 38 

స్వప్రకాశో మహావీరో - లఘు శ్చామితవిక్రమః 
ప్రడీనోడ్డీన గతిమాన్ - సద్గతిః పురుషోత్తమః - 39

జగదాత్మా జగద్యోని - ర్జగదంతో హ్యనంతకః 
విపాప్మా నిష్కళంక శ్చ - మహాన్ మహదహంకృతిః -40

From Sri Parasara Samhitha

No comments:

Post a Comment