సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Monday, January 11, 2016

శ్రీ హనుమద్గుణ సహస్రనామ స్తోత్రము - 8

శ్రీ హనుమద్గుణ సహస్రనామ స్తోత్రము - 8
నారాయణో లోకగురుః విష్వక్సేనో మహాప్రభః 
యజ్ఞసారో సురస్తుత్యో - నిర్మలో భక్తవత్సలః - 78

లోకైకనాయక స్సర్వసజ్జనో పరిపాలకః
మోక్షదో ్‌ఖిలలోకేశ స్సదాధ్యేయస్త్రివిక్రమః - 79

మారుతా ్‌వాతో త్రికాలాత్మా నక్షత్రేశ క్షుధాపహా
శబ్దబ్రహ్మా దయాసారః -  కాలచి త్సర్వకర్తృకః  - 80

అమోఘాస్త్రః స్స్వయంవ్యక్త - స్సర్వసత్త్వో సుఖైకదృక్ 
సహస్రబాహు  స్సువ్యక్తో - కాలమృత్యునివర్తకః  - 81

అఖిలాంభోనిధి ర్థాంత స్సర్వవిఘ్నాంతకో విభుః 
మహావరాహో నృపతిః - ద్రుష్టభృ జ్జైత్రమన్మథః  - 82

అభిప్రాయ శ్శుచి ర్వీరో - సర్వమంత్రైకరుపవాన్ 
జనార్దనో మహాయోగీ - గురుపూజ్యో మహాభుజః   - 83

భైరవాడంబరో దండో - సర్వయంత్రవిదారణః 
సర్వాద్భుతో మహావీర్యో - కరాళ స్సర్వదుఃఖహా  - 84

అఖర్వశస్త్రభృద్దివ్యో - స్మృత సంకర్షణో ప్రభుః 
అకంపనో మహాపూర్ణో - శరణాగతవత్సలః   -  85

ఆగమ్యయోద్భూతబలః - స్సులభో జయపర్యయః
అరికోలాహలో వజ్రధర - స్సర్వాఘనాశనః   - 86

ధీరోదార స్సదాపుణ్యో - గుణో భద్రో గణేశ్వరః 
సర్వవ్రతో - పూర్వభాషీ - శరణత్రాణ తత్పరః  -  87

పుణ్యోదయో పురాణజ్ఞో - స్మితవక్త్రో మహాహరిః 
మితభాషి  ప్రతధరో - మహాజ్జాలో జగద్భయః - 88

From Parasara Samhitha

No comments:

Post a Comment