సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Thursday, January 21, 2016

శ్రీ హనుమత్ ధ్యానము - 14

శ్రీ హనుమత్ ధ్యానము - 14


From Sri Parasara Samhitha


No comments:

Post a Comment