సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Thursday, January 21, 2016

శ్రీ హనుమదష్టోత్తర శతనామం

శ్రీ  హనుమదష్టోత్తర శతనామం
ఓం నమః ప్లవగేంద్రాయ - వాయుపుత్రాయ వాలినే
వాలాగ్ని దగ్ధ లంకాయ - బాలార్కజ్యోతిషే నమః 


ఆంజనేయాయ మహతే - ప్రభంజనసుతాయ తే
ప్రణతార్తిహృతే తుభ్యం - ప్రమదాద్భుతచేతసే
ప్రాచేతస ప్రణయినే - నమస్తే సురవైరిణే
వీరాయ వీరవంద్యాయ - వీరోన్మత్తాయ విద్విషాం

విశాధికాయ వేద్యాయ -విశ్వవ్యాపి శరీరిణే             విష్ణుభక్తాయ  భక్తానాం  - ఉపకర్త్రే జితాత్మనే  
నవమాలాగ్ర వాలాయ -  పవమానాత్మనే నమః            కృతమానాయ కృత్యేఘ - వీతరాగయ తే నమః  
వాలధృత మహేంద్రాయ - సూర్యపుత్ర హితైషిణే             బలసూదన మిత్రాయ - వరదాయ నమో నమః
శమాదిగుణ నిష్ఠాయ - శాంతాయ శమితారయే            శత్రుఘ్నాయ నమస్తుభ్యం - శంబరారిజితే నమః 
జానకీక్లేశ సంహర్త్రే - జనకానందదాయినే            లంఘి తోదధయే తుభ్యం - తేజసాం నిధయే నమః
నిత్యాయ నిత్యానందాయ - నైష్ఠిక బ్రహ్మచారిణే            బ్రహ్మాండవ్యాప్త దేహాయ - భవిష్యద్బ్రహ్మణే నమః


బ్రహ్మస్త్ర వారకాయాస్తు - సదస ద్బ్రహ్మవేదినే            నమో వేదాంతవిదుషే - వేదాధ్యయనశాలినే 
నఖాయుధాయ నాథాయ - నక్షత్రాధిప వర్చసే             నమో నాగారి సేవ్యాయ - నమ స్సుగ్రీవమంత్రిణే  
దశాస్యదర్ప హంత్రే చ - ఛాయా ప్రాణాపహారిణే            గగనాత్వర గతయే - నమో గరుడరంహసేగుహానుజాయ గుహ్యాయ - గభీరపతయే నమః
శత్రుఘ్నాయ నమస్తుభ్యం - శరాంతర విహారిణే


రాఘవ ప్రియదూతాయ - లక్ష్మణ ప్రాణదాయినే            లంకిణీ సత్త్వ సంహర్త్రే - చైత్యప్రాసాద భంజినే
భవాంబురాశేః పారాయ - పరవిక్రమ హారిణే            నమో వజ్రశరీరాయ - వజ్రాశని నివారణేనమో రుద్రావతారాయ - రౌద్రాకారాయ వైరిణాం            కింకరాంతక రూపాయ - మంత్రిపుత్ర నిహంత్రిణే
మహాబలాయ భీమాయ  - మహతాంపతయే నమః            మైనాకకృత మానాయ - మనోవేగాయ మాలినేకదళీవన సంస్థాయ - సమస్సర్వార్ధదాయినే           ఐంద్ర వ్యాకరణజ్ఞాయ - తత్త్వజ్ఞానార్ధ వేదినే
కారుణ్యనిధయే తుభ్యం - కుమార బ్రహ్మచారిణే           నమో గంభీర శబ్ధాయ - సర్వ గ్రహ నివారిణే
సుభగాయ సుశాంతాయ - సుముఖాయ సువర్చసే           సుదుర్జయాయ సుక్షాయ - సుమన ప్రియబాంధవే
సురారివర్గ సంహర్త్రే - హర్యృక్షానీశ్వరాయ తే           భూతప్రేతాది సంహర్త్రే - భూతావేశకరాయ తే
నమో భూతనిషేవాయ - భుతాధిపతయే నమః           నమో గ్రహస్వరూపాయ  - గ్రహాధిపతయే నమః
నమో గ్రహ నివారాయ - ఉగ్రాయ చోగ్రవర్చసే           బ్రహ్మతంత్ర స్వతంత్రాయ - శంభుతంత్ర స్వతంత్రిణే
హరితంత్ర స్వతంత్రాయ - తుభ్యం హనుమతే నమః           అష్టోత్తరశతం సంఖ్యా - హనూమన్నామ మూర్తయః
పురతః పరతో వ్యాపి - మమ పాతు మహాబలః
శాంతి రస్తు శివం చాస్తు - సత్యాస్సంతు  మనోరథాః

From Sri Parasara Samhitha

No comments:

Post a Comment