సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Sunday, January 3, 2016

శ్రీ హనుమద్గుణ సహస్రనామ స్తోత్రము -4

శ్రీ హనుమద్గుణ సహస్రనామ స్తోత్రము - 4నిర్ఘాతక వినిర్జితో - ఊర్థ్వవక్త్ర విదారకః 
నిర్ఘోషకస్య విధ్వస్తో - తీవ్ర ఘోరాన నాంతకః    34


ఆస్పోటసైన్య విద్వేషీ - మైరావణ విభంజనః 
మైరావణమంత్రిహారీ - ప్రాణభ్రమర ఘాతకః - 35

జగదేకస్ఫుర ద్వీర్యో - నీలమేఘస్య రాజ్యదః 
రామలక్ష్మణయోద్ధర్తా - అసహాయజయ శ్శుభః - 36

రావణశ్శోకదాతా చ - రావణారేస్తు వాహనః 
శ్రీరామజయకృద్విభీషణ - రాజ్యప్రదాయకః - 37

దుర్హోమే విఘ్నకృత్సర్వ - కిల్బిషోపాయ నాశనః
గుహప్రాణ ప్రతిష్ఠాతా భరతప్రాణ రక్షకః  -  38

కపిః కపీశ్వరో కావ్యో మహానాటక కావ్యకృత్
గుండ క్రియకృతో గాన - గాన విద్యా విశారదః - 39 

చతుష్పష్టి కళాధ్యక్షః - సర్వజ్ఞ స్సర్వశాస్త్రవిత్ 
సర్వశక్తి ర్నిరాలంబః - కూర్మపృష్ఠ విదారణః - 40

ధ్వజరూప స్సదాపూజ్యో - భీమప్రాణాభిరక్షితః 
తాండవేశః  పరంబ్రహ్మా - పరమాత్మా పరంపదం - 41  

పంచవక్త్రో హయగ్రీవః - పక్షిరాజో పరశ్శివః 
నారసింహపరంజ్యోతి - ర్వరాహః ప్లవగేశ్వరః - 42

మహోరస్కో మహాతేజా - మహాత్మా భుజవింశతిః
శైలభృద్భూరుహో  ఖడ్గీ శంఖ చక్ర గదాధరః - 43

నానాయుధధర శ్శూలీ - ధనుర్వేద విశారదః 
ధనుర్వేదవిదో హారీ - కవచీ దివ్యబాణధృత్  -  44

From Sri Parasara Samhita. 
No comments:

Post a Comment