సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Monday, January 18, 2016

శ్రీ హనుమద్గుణ సహస్రనామ స్తోత్రము - 12

శ్రీ హనుమద్గుణ సహస్రనామ స్తోత్రము - 12
దుర్మర్షణో బృహద్భాను ర్వరారోహో మహాద్యుతిః 
సహస్రమూర్ధ్నో భ్రాజిష్టుః  - భూతకృత్సర్వదర్శనః - 123


మహాభోగో మహాశక్తి - స్సర్వాత్మా సర్వకేశ్వరః

అప్రమేయ స్సదాదర్తో - విఘ్నహర్తా ప్రజాభవః - 124

చిరంజీవీ సదామర్షీ - దుర్లభ శ్శోకనాశనః 
జీవితాత్మా మహాగర్తా - స్సులభ స్సర్వవిజ్జయీ - 125

కృతకర్మా విధేయాత్మా - కృతజ్ఞ శ్శమితోరిరాట్ 
సర్గప్రవర్థన స్సాధు - స్సహిష్ణు ర్నిధిదో వసుః - 126

భూరంభో నిధయో వాగ్మీ - గ్రామణీ భుతకృ ద్యమః
సుభజ స్తారణో హేతు - శ్శిష్టేష్టః  ప్రీతివర్ధనః  - 127

కృతాగమో వీరభయో - గురుభృ చ్ఛర్వరీకరః 
దృఢసత్వో వివేకాత్మా - లోకబంధుః ప్రభాకరః  -  128

సుషేణ లోకసారంగో - సులభో ద్రవిణప్రదః
భస్తిమద్దీప్తిమతో - దాశార్హస్తంతువర్ధనః  - 129

భూశయః పేశలోనర్థో -  వైష్ణవో వంశవర్ధనః
విరామో దుర్జయో మానీ - విశ్వహాసః పురాతనః - 130

రౌద్రః ప్రగ్రహో మూర్తి - శ్శుభాంగో దుర్ధరోత్తమః
వాచస్పతి ర్నివృత్తాత్మా - క్షేమవృత్ క్షమిదాంవరః  - 131

మహార్ధ స్సర్వతచ్చక్షో - నిగ్రహా నిర్గుణో ్‌ధృతః
విస్తారమేధజోమేధ్యో - బభృస్వభావో బృంహణః  - 132

అయోనిజార్పితో జీర్ణ - సుమేధా స్వర్ణవద్ఘృణిః
నిర్వాణో గోపతి ర్దక్షః - ప్రియార్హో శాంతివిగ్రహః  - 133

శబ్దాదిక స్సర్వంసహా-  సత్యమేధా స్సులోచనః
అనిర్వర్తి ర్మహాకర్మా - వివస్వతః ప్రజాగిరః  - 134

కుండలీ సత్పధాచారః - పరక్షిప్తో విరజో ్‌తులః
దారుణో థుర్యనిర్వాణో -  సదాపూపప్రియః పటుః - 135

మందగామీ మందమతి - ర్మదవానరశోభితః 
వృక్షశాఖాగ్ర సంచారీ - దేవసంఘైక సత్త్వవాన్ - 136

సదాంజలిపుటో గుప్త - స్సర్వజ్వరభయాపహః 
స్థావరః పేశలో లోకస్వామీ త్రైలోక్యసాధకః  - 137

అత్యాహారీ నిరాహారీ - శిఖావాన్ మారుతాశనః 
అదృశ్యప్రాణినిలయో - వ్యక్తరూపో మనోజవః  - 138

అభిప్రాయోద్భవో దీక్షే - పాపా ద్విషయభంజకః 
మహాగంభీరప్రియకృ - త్స్వామీ తు దురతిక్రమః  - 139

ఆపదుద్ధారకో ధుర్య - స్సర్వమంగళ విగ్రహః 
సర్వపుణ్యాధికఫలో - సర్వమంగళదాయకః  - 140

From Sri Parasara Samhitha
www.jayahanumanji.com4 comments: