సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Saturday, January 29, 2011

శ్రీ ఆంజనేయ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రమ్

శ్రీ ఆంజనేయ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రమ్


శ్రీ ఆంజనేయ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రమ్
[పూజా ద్రవ్యములతో హనుమదష్టోత్తర పూజ గావించిన ఫలితమీ స్తోత్ర పఠనము వలన భక్తులు పొందగలరు. స్వామికి సింధూరము పూయునప్పుడు దీనిని పఠింపనగును.]
Sri Hanumath Astotram

No comments:

Post a Comment