సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Saturday, January 1, 2011

శ్రీ హనుమద్భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రము - Sree hanumath Bhujamga prayata stotramu

శ్రీ హనుమద్భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రము - Sree hanumath Bhujamga prayata stotramu

-------------------------------------------------------------------------

Sri Hanumath Bhujamga Stotram
-------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------

By Dr. Annadanam Chidabara Sastry in the book Sri Hanumath Stotra Kadambam

http://www.jayahanumanji.com/

No comments:

Post a Comment