సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Tuesday, January 4, 2011

Sri Parasara Samhita Video 7 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 7

Sri Parasara Samhita Video 7 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 7
---------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------

By Dr. Annadanam Chidambara Sastry
http://www.jayahanumanji.com/

No comments:

Post a Comment