సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Saturday, January 1, 2011

Sri Parasara Samhita Video 3 & 4 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 3 & 4

Sri Parasara Samhita Video 3 & 4 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 3 & 4

 http://www.jayahanumanji.com/sri-parasara-samhita-part-i-%e0%b0%b6%e0%b1%8d%e0%b0%b0%e0%b1%80-%e0%b0%aa%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%b6%e0%b0%b0-%e0%b0%b8%e0%b0%82%e0%b0%b9%e0%b0%bf%e0%b0%a4-%e0%b0%aa%e0%b1%8d%e0%b0%b0%e0%b0%a7/

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
By Dr. Annadanam Chidambara Sastry
http://www.jayahanumanji.com/

No comments:

Post a Comment