సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Saturday, January 22, 2011

Sri Parasara Samhita Video 22 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 22

Sri Parasara Samhita Video 22 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 22
--------------------------------------------------------------------------


  
--------------------------------------------------------------------------
By Dr. Annadanam Chidambara Sastry


http://www.jayahanumanji.com/

No comments:

Post a Comment