సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Wednesday, January 26, 2011

Sri Hanumannuti Roopa Shlokaashtakam – శ్రీ హనుమన్నుతి రూప శ్లోకాష్టకము

Sri Hanumannuti Roopa Shlokaashtakam – శ్రీ హనుమన్నుతి రూప శ్లోకాష్టకముశ్రీ హనుమన్నుతి రూప శ్లోకాష్టకము
[ఈ అష్టకమును ఉదయమున నిదురలేవగానే పఠింపవలెను. అనన్య భక్తితో అట్లు పఠించిన వారి కోరికలన్నింటిని శ్రీ హనుమంతుడు తీర్చును.]


------------------------------------------------------------------------------

Sree Hanumannuti Rupa Slokastam
-----------------------------------------------------------------------------

Written by Dr.Annadanam Chidambara Sastry in the book Sri Hanumath Stotra Kadambam.

No comments:

Post a Comment