సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Monday, January 24, 2011

Sarva Rakshaka Aanjenya Stotram – సర్వరక్షక ఆంజనేయ స్తోత్రం

Sarva Rakshaka Aanjenya Stotram – సర్వరక్షక ఆంజనేయ స్తోత్రం


సర్వరక్షక ఆంజనేయ స్తోత్రం
[దీనిని నిత్యము పఠించిన వారిని హనుమంతుడన్ని విధముల రక్షించును]No comments:

Post a Comment