సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Monday, January 3, 2011

Sri Parasara Samhita Video 5 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 5

Sri Parasara Samhita Video 5 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 5

http://www.jayahanumanji.com/sri-parasara-samhita-part-i-%e0%b0%b6%e0%b1%8d%e0%b0%b0%e0%b1%80-%e0%b0%aa%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%b6%e0%b0%b0-%e0%b0%b8%e0%b0%82%e0%b0%b9%e0%b0%bf%e0%b0%a4-%e0%b0%aa%e0%b1%8d%e0%b0%b0%e0%b0%a7/

---------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------

By Dr. Annadanam Chidambara Sastry
http://www.jayahanumanji.com/

No comments:

Post a Comment