సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Monday, January 17, 2011

Sri Parasara Samhita Video 17 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 17

Sri Parasara Samhita Video 17 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 17---------------------------------------------------------------------------


 

---------------------------------------------------------------------------

By Dr. Annadanam Chidambara Sastry

http://www.jayahanumanji.com/

No comments:

Post a Comment