సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Thursday, January 6, 2011

Sri Parasara Samhita Video 8 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 8

Sri Parasara Samhita Video 8 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 8


---------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------

By Dr. Annadanam Chidambara Sastry
http://www.jayahanumanji.com/

No comments:

Post a Comment