సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Monday, January 31, 2011

Sri Hanuman Stories – హనుమంతుని కధలు – Part 4

Sri Hanuman Stories – హనుమంతుని కధలు – Part 4


--------------------------------------------------------------------------

శ్రీ పరాశర సంహితనుండి హనుమంతుని కథలు
(రేడియో ప్రసంగములు)
శ్రీరామ
జయ హనుమాన్

శిష్యుడు – బాగుంది గురువుగారూ! అలాగే తల్లి అంజన చరిత్ర చెప్పరూ?
గురువుగారు -ఆ! అదీ చెప్పుకుందాం. అలనాటి వానరవీరులలోనే కుంజరుడు అనే మహామేటి ఒకడుండేవాడు. అతని భార్య పేరు వింధ్యావళి. ఆ దంపతులకు ఎంతకాలానికీ సంతానంకల్గలేదు. సంతానార్థి అయిన కుంజరుడు శివునిగూర్చి తపస్సు చేశాడు. అతనినిష్ఠకుమెచ్చి ఈశ్వరుడు ప్రత్యక్షమైనాడు. కుంజరుడు పుత్రభిక్షపెట్టమని ప్రాధేయపడ్డాడు. త్రికాలజ్ఞుడయిన శివుడు ఇలా అన్నాడు. ‘ఓకుంజరా! నీ పురాకృత కర్మననుసరించి నీకు పుత్రసంతతికాని, పుత్రికా సంతతికాని కల్గే అవకాశంలేదు. కాని నీకొక ఋషిపుత్రిక లభ్యమౌతుంది. ఆమెనే కన్నబిడ్డగా పెంచుకుంటే నీవంశం ఉధ్ధరింపబడుతుంది’ అన్నాడు. అలాఅని శివుడు అంతర్థానంచెందాడు. కుంజరుడు జరిగినదంతా భార్య అయిన వింధ్యావళితో చెప్పి పరమశివుడు చెప్పిన శుభ ముహూర్తం కోస ఎదురు చూస్తూఉన్నాడు.
గౌతమ మహామునికి అహల్యయందు శతానందుడు అనే కుమారుడు, అంజన అనే కుమార్తె పుట్టారు. అహల్య ఇంద్ర సూర్యులచేత వంచితరాలై శిలగా ఉండిపోయింది. గౌతముడు మాతృవిహీనులుగా ఉన్న బిడ్డలను చూశాడు. వీరినెలా పోషిస్తావా అనుకుంటూ బాధపడ్డాడు. ఇంతలో నారదుడు వచ్చాడు. “గౌతమునీంద్రా! విధి విధానం ఎవ్వరూ మార్చలేరు. నీవు ఈ బిడ్డలను పోషింపలేవు. కాబట్టి యీ శతానందుని తత్వవేత్త అయిన జనకమహారాజు దగ్గరకు పంపు. ఈ నీ కుమారుడు భవిష్యత్తులో ఆయన ఆస్థాన పురోహితుడవుతాడు. సంతానహీనుడై కుంజరుడు అనే వానరశ్రేష్టుడు శివుని వరం సంపాదించుకొని ఉన్నాడు. ఈ అంజనను కుంజరునకు కుమార్తెగా యియ్యి” అన్నాడు. ఆ విధంగానే గౌతముడు అంజనను కుంజరున కిచ్చాడు. ఇప్పుడు మన అంజన కుంజరునికి పెంపుడు కుమార్తె అయింది. అల్లారు ముద్దుగా పెరుగుతోంది. క్రమంగా అంజన యౌవనవతి అయింది. కుంజరుడు యుక్తవయస్సు వచ్చిన తనకుమార్తెకు తగిన వరుని అన్వేషించటంలో నిమగ్నుడయ్యాడు. శంబసాధనుణ్ణి సంహరించి తమకు మేలు చేసిన కేసరికి మంచి కన్యను చూచి వివాహం చేయటంద్వారా ప్రత్యుపకారం చేయాలని దేవతలూ ఎదురుచూస్తున్నారు.


By. Dr. Annadanam Chidamabara Sastry
--------------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment