సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Saturday, January 8, 2011

శ్రీ హనుమాన్ మంగళాష్టకము

శ్రీ హనుమాన్ మంగళాష్టకము


-----------------------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------
By Dr. Annadanam Chidabara Sastry in the book Sri Hanumaddeksha
http://www.jayahanumanji.com/

No comments:

Post a Comment