సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Friday, December 10, 2010

గ్రహదోష శాంతులు - శనిగ్రహ దోష నివారణము

గ్రహదోష శాంతులు -
శనిగ్రహ దోష నివారణమునకు సుందర కాండ 48వ సర్గ---------------------------------------------------------------------------
Sundara Kanda Sarga48
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------


By Dr. Annadanam Chidambara Sastry ( written in the book Sri Hanumath
Vishaya Sarvasvam ) .www.jayahanumanji.com

No comments:

Post a Comment