సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Wednesday, November 10, 2010

హనుమద్వ్రతము - ఫలశ్రుతి 1

హనుమద్వ్రతము - ఫలశ్రుతి 1

Written by Sri Dr. Annadanam Chidambara Sastry ( in the book Sri Hanumadrvatam )
http://www.jayahanumanji.com/

No comments:

Post a Comment