సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Friday, November 12, 2010

హనుమద్ర్వతము - శ్రీ రాముడు 3

హనుమద్ర్వతము - శ్రీ రాముడు 3

శ్రీ రాముడు హనుమద్ర్వతము చేయుట

Written by Sri Dr. Annadanam Chidambara Sastry ( in the book శ్రీ హనుమద్ర్వత విధానము )
http://www.jayahanumanji.com/

No comments:

Post a Comment