సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Thursday, November 11, 2010

హనుమద్ర్వతము - శ్రీ రాముడు 2

హనుమద్ర్వతము - శ్రీ రాముడు 2

శ్రీ రాముడు హనుమద్ర్వతము చేయుటWritten by Sri Dr. Annadanam Chidambara Sastry ( in the book శ్రీ హనుమద్ర్వత విధానము )
http://www.jayahanumanji.com/

No comments:

Post a Comment