సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Friday, November 19, 2010

శ్వేతార్కం - శతార్కం

శ్వేతార్కం - శతార్కం

By Annadanam Chidambara Sastry ( written in the book Sri Hanmadvishaya sarvasvam)
http://www.jayahanumanji.com/

No comments:

Post a Comment