సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Wednesday, November 3, 2010

హనుమత్పరమగు విశేష గాథలు 6 - హనుమతేశ్వరుడు

హనుమత్పరమగు విశేష గాథలు 6 - హనుమతేశ్వరుడు


Written By Annadanam Chidambara Sastry in the book Sri Hanmadvishaya sarvasvam
http://www.jayahanumanji.com/

No comments:

Post a Comment