సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Sunday, November 28, 2010

హనుమత్సేవలో తులసీదాసు:2

హనుమత్సేవలో తులసీదాసు: 2Wrriten By Dr. Annadanam Chidambara Sastry ( written in the book Sri Hanuman Bahuk ) .


No comments:

Post a Comment