సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Saturday, November 13, 2010

హనుమత్ప్ర్రదక్షిణములు 2

హనుమత్ప్ర్రదక్షిణములు 2By Dr. Annadanam Chidambara Sastry ( written in the book Sri Hanumath Vishaya Sarvasvam ) .
http://www.jayahanumanji.com/

No comments:

Post a Comment