సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Tuesday, November 9, 2010

పంచముఖ హనుమద్రూపము

పంచముఖ హనుమద్రూపము

 
                            Panchamukha Anjaneya swamyBy Annadanam Chidambara Sastry ( written in the book Sri Hanmadvishaya sarvasvam)
www.jayahanumanji.com

No comments:

Post a Comment