సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Wednesday, November 3, 2010

శ్రీ పరాశర సంహిత - శ్రీ వానర గీతా - 10

శ్రీ పరాశర సంహిత - శ్రీ వానర గీతా - 10

                  Prasanna anjaneya swamy


Written by Dr. Annadanam Chidambara Sastry ( in the book శ్రీ పరాశర సంహిత- Sri Anjaneya Charitra )

No comments:

Post a Comment