సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Monday, November 15, 2010

హనుమంతుని జన్మ స్థలం అంజనాద్రి-1

హనుమంతుని జన్మ స్థలం అంజనాద్రి-1భగవంతుడు భక్తులను అనుగ్రహించడానికే అనేక స్థలములలో అవతరిస్తాడు. మోక్షదాయకములైన అయోధ్య మొదలగు పట్టణములు అటువంటివే. అయోధ్య ధర్మ స్వరూపుడైన రాముని జన్మభూమి. కనుక ఆ పరిసర ప్రాంతాలలోని వారంతా మేము ధన్యులమని భావిస్తూ ఉంటారు. కాని శ్రీ హనుమజ్జన్మస్థల సమీపములోని వారు తాము ధన్యులమని తలచరు. కారణం ఏడుకొండలలోని అంజనాద్రియే హనుమంతుని జన్మస్థలమని అక్కడివారికి తెలియకపోవడమే ! కనుక హనుమంతుని జన్మస్థలము అంజనాద్రియే అని తెలియజెప్పడమే ఈ రచన యొక్క లక్ష్యము. ఈ విషయంలో అనేక పురాణములు ఇతరగ్రంథములు ప్రమాణములుగా ఉన్నాయి.(సశేషం)

Written by Dr. Annadanam Hanumath Prasad in the book "Sri Hanuman Janmasthalam - Anjanadri"

No comments:

Post a Comment