సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Monday, November 29, 2010

శ్రీ హనుమద్ర్వతము ప్రశంసా

శ్రీ హనుమద్ర్వతము ప్రశంసా:

Written by Dr. Annadanam Chidambara Sastry ( written in the book Sri Hanumath Vratham  శ్రీ హనుమద్ర్వతము ) .
http://www.jayahanumanji.com/

No comments:

Post a Comment