సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Saturday, November 20, 2010

హనుమంతుని జన్మ స్థలం అంజనాద్రి-3

హనుమంతుని జన్మ స్థలం అంజనాద్రి-3

                   అంజనాదేవి అలా పన్నెండు సంవత్సరాలు తపస్సు చేసింది. పన్నెండు సంవత్సరాలు పూర్తి అయ్యాక మహాబలవంతుడైన వాయుదేవుడు అంశతో  ఆమె గర్భవతి అయ్యెను.పది మాసముల తరువాత ఆ అంజనాదేవి పుత్రుని కనెను. మునివరులు ఆ బాలునకు హనుమంతుడని నామకరణము చేసిరి.
                   ఈ కొండ మీదనే అంజన వ్రతమాచరించి పుత్రుని కనెను.    ఆ కారణముగా ఆ పర్వతముంకు అంజనాద్రి అనే పేరు కలిగెనని శతానందుడు జనకమహారాజుకు చెప్పెను.

  అంజనా వ్రతమాస్థాయ-పుత్రం ప్రాప్య గిరీశ్వరే !
   తస్మాదంజనశైలోయం-లోకే విఖ్యాతకీర్తిమాన్ !!


                               In Next post,అంజనాద్రికి ఆ పేరు ఎలా వచ్చిందో బ్రహ్మాండపురాణం లో చెప్పబడ్డవిషయం తెలుసుకుందాము.

Written by Dr. Annadanam Hanumath Prasad in the book "Sri Hanuman Janmasthalam - Anjanadri" http://www.jayahanumanji.com/

No comments:

Post a Comment