సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Sunday, November 14, 2010

హనుమంతుడు - శ్రీకృష్ణుడు

హనుమంతుడు  -  శ్రీకృష్ణుడు
By Dr. Annadanam Chidambara Sastry ( written in the book Sri Hanumath Kadha) .
www.jayahanumanji.com

No comments:

Post a Comment