సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Wednesday, November 7, 2012

శ్రీ హనుమత్ ధ్యానము - 3

శ్రీ హనుమత్ ధ్యానము - 3

From Sri Parasara Samhitha
www.jayahanumanji.com

No comments:

Post a Comment