సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Wednesday, November 28, 2012

శ్రీ ద్వాత్రింశద్భుజ ఆంజనేయ స్వామి ధ్యానం

శ్రీ ద్వాత్రింశద్భుజ ఆంజనేయ స్వామి ధ్యానం
From శ్రీ హనుమన్నవాతార చరిత్ర

No comments:

Post a Comment