సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Sunday, November 25, 2012

శ్రీ అష్టాదశభుజ ఆంజనేయ ధ్యానము

శ్రీ అష్టాదశభుజ ఆంజనేయ ధ్యానము


From శ్రీ పరాశర సంహిత, శ్రీ హనుమన్నవాతార చరిత్ర

www.jayahanumanji.com

No comments:

Post a Comment