సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Saturday, November 10, 2012

శ్రీ హనుమంతుని పూజా పర్వదినములు 2

శ్రీ హనుమంతుని పూజా పర్వదినములు 2


 

from Sri Parasara Samhitha book

www.jayahanumanji.com

No comments:

Post a Comment