సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Wednesday, November 21, 2012

శ్రీ వీరాంజనేయ ధ్యానము

శ్రీ వీరాంజనేయ ధ్యానముFrom శ్రీ హనుమన్నవాతార చరిత్ర book.

www,jayahanumanji.com

 

No comments:

Post a Comment