సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Saturday, November 24, 2012

పంచముఖ ఆంజనేయ అవతార కధ

పంచముఖ ఆంజనేయ అవతార కధ-----------------------------

పంచముఖ ఆంజనేయ అవతార కధ

------------------------------

From శ్రీ హనుమన్నవాతార చరిత్ర

www.jayahanumanji.com

No comments:

Post a Comment