సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Friday, November 16, 2012

శ్రీ హనుమత్ ధ్యానము - 4

శ్రీ హనుమత్ ధ్యానము - 4

 

from Sri Parasara Samhita

www.jayahanumanji.comNo comments:

Post a Comment