సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Tuesday, November 20, 2012

శ్రీ ప్రసన్నాంజనేయ స్వామి ధ్యానం

శ్రీ ప్రసన్నాంజనేయ స్వామి ధ్యానం


No comments:

Post a Comment